آدرس دفاتر فولادیکا

دفتر فروش مرکز آهن : تهران، بازار آهن شاد آباد، دفتر فولادیکا

دفتر مشاوره و بازاریابی: تهران، میدان ولیعصر، دفتر فولادیکا

انبار: تهران، اتوبان آزادگان، بنگاه فولادیکا

 

ساعت اداری مجموعه فولادیکا : 9 الی 18